Omaisuuden jako avioerossa – ositus

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Miksi omaisuus ja velat jaetaan avioerossa
  • Kannattaako ositukseen ottaa juristi
  • Kuka tekee osituksen
  • Miten asuntolaina jaetaan avioerossa
  • Miten yhteisiä ja henkilökohtaisia varoja ja velkoja käsitellään
  • Avioero ilman ositusta

Miksi omaisuus ja velat jaetaan avioerossa

Omaisuuden ja velkojen jako avioerossa perustuu avioliittolakiin, joka määrittelee, että aviopuolisoilla on oltava yhtä paljon varallisuutta avioeron tapahtuessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki aviopuolisoiden omaisuus (kuten kiinteistöt, ajoneuvot, säästöt ja sijoitukset) lasketaan yhteen ja niistä vähennetään aviopuolisoiden kaikki velat (kuten asuntolainat, autolainat ja omat luottokorttilaskut). Kun tuo summa jaetaan kahtia saadaan se summa, jota molemmilla aviopuolisoilla tulisi olla eron jälkeen. Toisin sanoen, vähemmän omistava suorittaa toiselle tasausta (eli tasinkoa).

Tämän jakamisen tarkoituksena on toteuttaa avio–oikeus, joka tulee voimaan naimisiin mentäessä. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos toinen puolisoista on esimerkiksi jättänyt työnsä huolehtiakseen perheestä ja kodista.

Kannattaako ositukseen ottaa juristi?

On tärkeää muistaa, että omaisuuden ja velkojen jako avioliiton päättyessä voi olla monimutkainen prosessi, joka vaatii juristin apua. Asiantunteva lakimies voi auttaa puolisoita ymmärtämään omaisuuden ja velkojen jakoon liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja auttaa heitä löytämään oikeudenmukaisen ja reilun ratkaisun. 

Ositus on aviopuolisoiden välinen sopimus, joten tässä kappaleessa kuvatusta pääsäännöstä voi myös sopimuksella sopia toisin. 

Osituksessa on mahdollista siirtää omaisuutta toiselta puolisolle toiselle verotehokkaasti. Tämä on myös yksi syy, miksi ositukseen kannattaa konsultoida juristia.

Kuka tekee osituksen?

Ositusprosessiin kuuluu yleensä se, että puolisot sopivat yhdessä omaisuuden ja velkojen jaosta avioerossa. Tämä voi tapahtua joko keskinäisellä sopimuksella tai juristin avustuksella. On kuitenkin tärkeää muistaa, että osituskirja / ositussopimus on aina pakko tehdä. Mikäli puolisot siis sopisivatkin jaosta vapaamuotoisesti ja suullisesti, täytyy ositussopimus silti laatia, sillä sitä käydään etsimään viimeistään toisin puolison kuoltua (koska ositus eli avio-oikeus on voimassa osituksen viralliseen toimittamiseen asti).

Mikäli puolisot eivät pysty sopimaan omaisuuden ja velkojen jaosta keskenään, joudutaan ositusprosessi käymään oikeudessa. Tällöin osituksen tekemisestä vastaa yleensä tuomioistuin.

Ennen tuomioistuinprosessia on hyvä konsultoida juristia, joka voi auttaa pääsemään yhteisymmärrykseen esimerkiksi lain lähtökohdat avaamalla. Lakimies voi auttaa puolisoita ymmärtämään omaisuuden ja velkojen jakoon liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja auttaa heitä näin löytämään oikeudenmukaisen ratkaisun.

Tilaa ositus Lakihelpiltä! Vastaa juristimme kysymyksiin ja saat kustannusarvion välittömästi. Kustannusarvio ei sido ostamaan. Lue lisää!

Miten asuntolaina jaetaan avioerossa

Asuntolaina on yleensä yksi suurimmista yhteisistä veloista, joten sen jakamisesta on tärkeä sopia avioeron yhteydessä. 

Asunto voidaan myydä ja asuntolaina kuitata samalla. Asuntolaina voidaan myös jakaa joko niin, että kumpikin puoliso maksaa sitä omalta osaltaan, tai niin, että laina maksetaan yhdessä ja sen maksusta sovitaan erikseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että toinen puolisoista maksaa toiselle puolisolle asuntolainan lyhennyksestä puolet sovitun ajanjakson ajan.

Jos asuntoa ei haluta myydä, toinen puolisoista voi ostaa toisen puolison ulos asuntolainasta ja asunnosta. Tässä tapauksessa toisen puolison on maksettava ulosostohinta, joka määritellään yleensä asunnon arvon perusteella ja ottaen huomioon jäljellä oleva asuntolainan määrä. Tämän jälkeen asuntolaina jää yleensä sen puolison vastuulle, joka jatkaa asunnon omistajana.

Näistä kaikista ja esimerkiksi asunnon siirtämisestä toiselle voidaan sopia osituksessa. Osituksessa voidaan myös sopia niin, että toiselle siirtyy asunnon toinen puolikas ja toinen puoliso saa vastineeksi jotain toista omaisuutta.

Varojen ja velkojen selvitys

Varojen ja velkojen selvitys on tärkeä osa avioeroa. Avioerossa ja osituksessa selvitetään, mitkä omaisuuserät kuuluvat puolisoille yhteisesti ja mitkä ovat kunkin puolison henkilökohtaisia omaisuuseriä. Samalla selvitetään myös, mitä velkoja puolisoilla on.

Varojen selvittämisessä tulee huomioida kaikki omaisuus, kuten esimerkiksi asunnot, kiinteistöt, sijoitukset, osakkeet, omat säästöt, autot, käteinen raha ja pankkitilit. Puolisoiden tulee antaa toisilleen tietoa kaikista omaisuuseristään ja veloistaan.

Velkojen selvittämisessä tulee ottaa huomioon kaikki velat, kuten asuntolainat, kulutusluotot, luottokorttilaskut, verovelat ja muut velat. Velkojen selvityksessä on tärkeää huomioida, kenen nimissä velat ovat ja miten ne on otettu. Yhteisiä velkoja ovat ne, jotka on otettu yhdessä puolison kanssa.

Varojen ja velkojen selvitys on tärkeä tehdä huolellisesti, jotta osituksessa omaisuus ja velat voidaan osittaa oikeudenmukaisesti. Varojen ja velkojen selvityksessä kannattaa käyttää asiantuntijan apua, kuten esimerkiksi juristin apua, jotta kaikki omaisuuserät ja velat tulevat huomioitua oikein. Tämä auttaa välttämään mahdollisia riitoja avioeron jälkeen.

Jos puolisoilla on ollut avioehto, jossa jokin omaisuus on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle, sitä ei huomioida osituksessa. Jos puolisoilla taas on täysin poissulkeva avioehto, silloin ei suoriteta ositusta vaan omaisuuden erottelu.

Tilaa sopimus avioeron varalta

Tilaa tästä

Jopa 10 minuutissa!

Haluatko kysyä osituksesta?

Miten yhteisiä ja henkilökohtaisia varoja ja velkoja käsitellään

Avioerossa käsitellään yhteisiä ja henkilökohtaisia varoja ja velkoja eri tavalla.

Yhteisellä omaisuudella tarkoitetaan sitä omaisuutta, joka on hankittu avioliiton aikana yhteisesti tai joka on tarkoitettu yhteiseksi omaisuudeksi. Yhteinen omaisuus jaetaan avioerossa yleensä tasan puolisoiden kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisot saavat yhtä suuren osuuden yhteisestä omaisuudesta, ellei heidän välillään ole sovittu muuta.

Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan sitä omaisuutta, joka on hankittu ennen avioliittoa tai joka on saatu perintönä tai lahjana avioliiton aikana. Myös henkilökohtainen omaisuus huomioidaan osituksessa, ellei avio-oikeutta siihen ole rajattu pois (esim avioehdolla, lahjakirjassa tai testamentissa). 

Yhteisillä veloilla tarkoitetaan niitä velkoja, jotka on otettu avioliiton aikana yhdessä tai jotka on tarkoitettu yhteisiksi veloiksi. Yhteiset velat jaetaan avioerossa yleensä tasan puolisoiden kesken. Henkilökohtaiset velat voivat vaikuttaa ositukseen. Pääsääntö on kuitenkin se, että kumpikin puoliso vastaa itse siitä velasta, jonka hän on joko ennen avioliittoa tai sen aikana tehnyt.

On kuitenkin tärkeää huomata, että avioeron jakamisen yksityiskohdat vaihtelevat maittain ja osavaltioittain. Lisäksi avioeron jakamiseen vaikuttavat moninaiset seikat, kuten puolisoiden sopimukset, omaisuuden ja velkojen luonne ja määrä, ja niin edelleen. On suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka voi auttaa selventämään omaisuuden ja velkojen jakamista avioeron yhteydessä. Jos sinulla on omaisuutta myös muissa maissa tai yhteyksiä muihin maihin kuin suomeen, voi osituksen toimittaminen vaatia myös kohdemaan juristin konsultointia.

Lue lisää eronneen lakiasioista täältä.

Vapaaehtoinen ositussopimus

Vapaaehtoinen ositussopimus (sopimus avioeron varalta) on asiakirja, jolla puolisot sopivat etukäteen omaisuutensa ja velkojensa jakamisesta avioeron yhteydessä. Tämän avulla omaisuus ja velat voidaan osituksessa jakaa siten, että se sopii parhaiten puolisoiden tarpeisiin ja etuihin. Sopimuksella voi ehkäistä riitoja ja sillä voi myös etukäteen sopia lapsien hoidosta, asumisesta sekä elatuksesta.

Sopimuksessa avioeron varalta on tärkeää huomioida, että sopimus on oikein laadittu ja että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot, kuten omaisuuden ja velkojen yksityiskohdat ja niiden jakamissuunnitelman. Sopimuksessa tulee myös sopia siitä, miten puolisoiden yhteinen omaisuus jaetaan, mikä omaisuus kullekkin puolisolle jää ja miten yhteiset velat jaetaan. Sopimuksen laadintaan kannattaa käyttää juristia, joka varmistaa, että sopimus on oikein laadittu ja että molemmat puolisot ymmärtävät sen sisällön.

Avioero ilman ositusta

Avioero voidaan hakea ilman ositusta, jos puolisot ovat sopineet, että he eivät jaa omaisuuttaan ja velkojaan avioerossa. Tällöin puolisoiden omaisuus ja velat pysyvät heidän henkilökohtaisena omaisuutenaan avioeron jälkeen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että avio-oikeus on voimassa osituksen suorittamiseen asti. Tästä syystä ositussopimus on syytä laatia, sovittiimpa omaisuuden jakamisesta mitä hyvänsä.

Lisäksi on tärkeää huomata, että vaikka ositusta ei tehtäisi, puolisot ovat silti vastuussa yhteisistä veloistaan avioeron jälkeen. Tämä tarkoittaa, että vaikka sopimus ei sisällä omaisuuden ja velkojen jakamista, puolisot voivat joutua vastaamaan yhteisistä veloistaan, jos niitä on jäänyt avioeron jälkeen maksamatta.

Haluatko laatia sopimuksen avioeron varalta?

Tilaa tästä

Vain 200 €!

Haluatko laatia osituksen?

Tilaa ositus

Saat kustannusarvion heti

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.