Tietosuojaseloste

Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti, voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen sekä yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tältä sivulta saat tarkemmin tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämmekin oikeuden myös tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen.

Laadittu 5.4.2022, viimeinen päivitys 5.4.2022.

1.Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä Lakihelppi Oy (3264049-1)
Yhteystiedot Katariina Ruuskanen,
katariina@lakihelppi.com 

Mikäli Lakihelppi välittää asiakkaan kumppanilleen ja asia kuuluu Lakihelpin toimialaan, Lakihelppi ja kyseinen kumppani toimivat asiassa yhteisrekisterinpitäjinä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteestamme, olethan meihin yhteydessä.

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Toiminnan harjoittamisen kannalta olennaiset tiedot

Käsittelemme olennaisia ja tarpeellisia tietoja toiminnan harjoittamisen ja asiakassuhteiden hoitamisen kannalta. Tämä käsittää asiakas, yhteistyö-, toimeksianto- ja sopimussuhteita koskevat tiedot sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista, hoitamista ja kehittämistä koskevat tiedot. Käsittelemme asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden tietoja sekä tietoja, joita tarvitsemme mahdollisen kouluttamisen, tilaisuuksien tai projektien toteuttamista varten. Käsiteltävät tiedot voivat sisältää myös yhteydessä olleiden tai potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden tai sidosryhmien tietoja ja näiden työntekijöiden tai muiden edustajien tietoja. Käsittelemme henkilötietoja myös osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista varten sekä tarvittaessa eturistiriitojen välttämiseksi.

Käsiteltävät tiedot liittyvät edellä mainittujen tahojen tai näiden edustajien yhteystietoihin, tunnistamiseen tai näihin liittyviin taustatietoihin. Tietoja voidaan kerätä myös yhteisestä toiminnasta sen muodosta riippuen. Tiedot voivat käsittää esimerkiksi nimen, aseman, organisaation, laskutustietoja, yhteystietoja, tilaustietoja, tunnistetietoja tai muita toimeksiantojen hoitamiseen liittyviä tietoja. Tiedot kerätään pääasiassa suoraan mainituilta tahoilta tai näiden edustajilta.

Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu perustuen asiakassuhteeseen, muuhun suhteeseen, palveluntarjoajaan tai laskutukseen. Lisäksi oikeusperusteena on sopimuksen tai toimeksiannon valmistelu ja sen täyttäminen sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (kuten kirjanpito ja verotus). Oikeusperusteena voi olla myös suostumus.

Markkinointi ja asiakasviestintä

Käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja myynti ja markkinointi tarkoituksiin sekä toiminnasta tiedottamiseen ja kommunikointiin. Tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi uutiskirjeiden, kutsujen, mielipide- tai markkinatutkimusten, asiakaspalautteiden lähettämistä taikka muiden  kyselyjen tekemistä ja lähettämistä varten. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, yhteystiedot tai muut tunnistetiedot. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, suostumus tai sopimus.

Verkkosivujen tiedot ja käyttäjäseuranta

Käsittelemme evästeitä ja verkkosivujen kävijätietoja liiketoiminnan kehittämistä ja sivuston toiminnallisuuden varmistamista varten. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi vieraillut sivut,  vierailun kesto sekä se, mistä käyttäjä on sivuille saapunut. Käsittelyn oikeusperusteena on lähtökohtaisesti suostumus.

Käytämme myös Leadoon käyttäjäseurantaa seurataksemme sitä, miten sivuillamme liikutaan. Yhdistämme dataa käyttäjän tietoihin, joita kerätään esimerkiksi Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag -seurantaa, joka eroaa keskipohjaisesta seurannasta yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytännöstä löydät tarkempaa tietoja siitä, mitä järjestelmä seuraa. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii löydät täältä.

Muut tiedot

Käsittelemme työnhakijoita ja työntekijöitä koskevia tietoja rekrytointipäätösten sekä työnantajavelvoitteita koskevien tehtävien hoitamista varten. Muita käsiteltäviä tietoja voi olla tiedot, joita rekisteröity on luovuttanut vapaaehtoisesti, esimerkiksi yhteydenoton tai muun viestintäkanavan kautta. Käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.

3. Miten käsittelemme ja säilytämme tietojasi?

Säilytämme tiedot asiakas-, kumppani-, työntekijä- tai yhteistyösuhteen ajan ja tämän jälkeen toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa asiakkaan omasta pyynnöstä suhteen päättymisen jälkeen. Voimme ilmoittaa erikseen joko lyhyemmästä tai pidemmästä säilytysajasta.

Noudatamme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä huolellisuutta ja turvaamme tietoturvallisuuden palomuurein, salasanoin ja erilaisin yleisesti hyväksytyin teknisin menetelmin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta. Tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä tietoja kolmansille, ellei siihen ole erikseen annettu suostumusta. Poikkeuksena voi olla lainsäädäntöön tai viranomaisvelvoitteeseen liittyvä velvoite, jonka lainmukaisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksena voi olla tietojen luovutus perustuen palveluntarjoajan tai alihankkijoiden kanssa tehtyyn sopimussuhteeseen, joka voi käsitellä tietoja palvelun suorittamiseksi rekisterinpitäjälle. Näissä tapauksissa henkilötietojen asianmukainen ja lainmukainen käsittely on varmistettu sopimuksin ja tarvittaessa salassapitosopimuksin. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi työkalujen ja tiedostojen hallintopalvelujen palveluntarjoajat saattavat sijaita mainittujen alueiden ulkopuolella.

4. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja saada niistä jäljennökset, ellei meillä ole lakiin perustuvaa syytä kieltäytyä antamasta näitä tietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen korjaamista, mikäli ne olisivat virheellisiä tai puutteellisia. Voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista laissa säädetyin perustein, mikäli tietojen säilytys ei perustu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Sinulla on oikeus myös aina oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöön, jos niiden käyttö on perustunut suostumukseen. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta tätä edeltävään tietojen käsittelyyn tai sen lainmukaisuuteen. Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus saada nämä tiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa henkilötietojen käsittelyä, profilointia ja käsittelytoimia. Sinulla on vastustusoikeus, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella. Tässä tilanteessa tilanne tulee yksilöidä vastustusta koskevassa vaatimuksessa, jota voimme kieltäytyä noudattamasta vain laissa säädetyin perustein.

Sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli koet, ettemme ole onnistuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä.