Tilausehdoista

Tilaamalla meiltä toimeksiannon sitoudut tilaus- ja käyttöehtoihimme, jotka löydät kokonaisuudessaan alta.

Tässä olennaiset ehdot, jotka on hyvä huomioida:

  • Palvelumme informoi sinua, kun eteenpäin jatkaminen muodostaa tilauksen tai antaa juristillemme toimeksiannon asian hoitamisesta. Jos jatkat eteenpäin, Lakihelpillä on oikeus laskuttaa sinua, vaikka jättäisit toimeksiannon kesken.
  • Lasku tulee aina erikseen ja saat sen valitsemallasi tavalla (joko sähköpostilla tai verkkolaskuna)
  • Tilaukset tulevat heti juristin käsittelyyn ja ne suoritetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin toimeksiannon peruuttaminen kokonaan on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa juristi ei olisi ehtinyt käsitellä saapunutta toimeksiantoa laisinkaan.

Tilaus- ja käyttöehdot

Käyttämällä sivustoamme sitoudut näihin ehtoihin, joita sovelletaan lakihelppi.com -verkkosivustoon, niiden käyttöön sekä Lakihelpin tarjoamiin palveluihin. Sivuston käyttäjän, yksityishenkilön (luonnollinen henkilö) tai yrityksen (yritys, yhdistys tai säätiö) on luettava ja hyväksyttävä nämä ehdot kokonaisuudessaan. Sivustoa, alustaa tai Lakihelpin tarjoamia palveluita ei voi käyttää ilman näiden ehtojen hyväksymistä ja nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota sekä Käyttäjä että Lakihelppi Oy (3264049-1, myöhemmin Palveluntarjoaja) sitoutuvat noudattamaan.

Lakihelpin tarjoamiin palveluihin voi lisäksi sisältyä erillisiä sopimus- ja käyttöehtoja, jotka hyväksytään ja joihin sitoudutaan aina erikseen. Mikäli nuo erilliset sopimukset sisältävät näistä ehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan noita ehtoja ensisijaisesti ja nämä käyttöehdot täydentävät tuota sopimusta.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämmekin oikeuden myös näiden sopimusehtojen päivittämiseen.

Laadittu 5.4.2022, viimeinen päivitys 28.9.2022.

1. Yleistä palvelusta ja sen käytöstä

1.1. Palvelun tarkoituksena on helpottaa käyttäjän lakiavun saantia teknologian avulla. Lakiavulla viitataan Palveluntarjoajan kulloinkin tarjoamiin palveluihin, kuten asiakirjojen tarjoamiseen, LakiChattiin sekä puhelin- tai verkkoneuvontaan. Toimeksiannolla puolestaan viitataan yksittäiseen, asiakkaan tilaamaan palveluun. Kaikki annettu lakiapu perustuu täysin Käyttäjältä saatuihin tietoihin.

1.2. Lakiavun saaminen koostuu teknisesti palvelusta riippuen chatin avaamisesta, kysymyksiin vastaamisesta, vaihtoehtojen valinnasta sekä tietojen, mukaan lukien laskutustietojen täyttämisestä, jonka jälkeen annettujen tietojen pohjalta käyttäjä pääsee keskustelemaan livechatissa juristin kanssa, varaamaan puhelinajan juristille tai saa sähköpostitse juristilta neuvontaa taikka allekirjoitus valmiin asiakirjan.

1.3. Mikäli tarjottu palvelu on juridista neuvontaa, kuten LakiChatissa, puhelin- tai verkkoneuvottelussa, palvelun tarkoituksena on tarjota Käyttäjälle erilaisia vaihtoehtoja, toimintatapoja ja mahdollisuuksia, antaa yleistä neuvoa olemassa olevasta sääntelystä ja sen käytönnön vaikutuksista, informoida mahdollisista riskeistä, neuvoa oikeustoimissa sekä niiden suunnittelussa. Näissä tapauksissa palvelu käsittää vain yleisen neuvonnan ja mahdollisista muista toimista, kuten asiakirjojen laatimisesta on sovittava aina erikseen.

1.4. Kun sivustolla eteenpäin siirtyminen tai palvelun tilaamisen jatkaminen muuttuu maksulliseksi ja muodostaa toimeksiannon Palveluntarjoajalle, käyttäjää informoidaan tästä selkeästi. Informointi voi vaihdella tai se voidaan tehdä eri sanamuodoin (esimerkiksi ”ymmärrän, tilaan asiakirjan”, ”haluan jatkaa täyttämistä”). Samassa yhteydessä käyttäjä on vielä erikseen velvoitettu lukemaan ja hyväksymään nämä sopimusehdot, jotka ovat palvelun tilaamisen edellytyksenä. Kun käyttäjää on informoitu siitä, että eteenpäin jatkamisella asiasta annetaan Palveluntarjoajalle toimeksianto ja käyttäjä tämän jälkeen siirtyy palvelussa eteenpäin, käyttäjä on antanut asiasta Palveluntarjoajalle toimeksiannon, sitoutunut siihen liittyvään maksuvelvollisuuteen ja hyväksynyt nämä ehdot.

1.5. Käyttäjän syöttämien henkilö-, osoite- ja laskutustietojen täytyy olla ajantasaisia ja oikeita. Käyttäjä on velvollinen informoimaan Palveluntarjoajaa muuttuneista tiedoista, mikäli niillä on vaikutusta laskutukseen tai toimeksiannon hoitamiseen.

1.6. Käyttäjää laskutetaan toimeksiannon suorittamisen jälkeen. Lasku tulee aina erikseen ja jälkikäteen.  Maksuehto laskulle on 14 päivää ja viivästyskorko laskuille on kulloinkin voimassa olevan korkolain korkein viivästyskorko.

1.7. Koska tämä sopimus on tehty etämyyntinä, kuluttajalla voi olla oikeus peruuttaa tämä sopimus viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Nämä ehdot hyväksymällä osapuoli on myöntänyt toiselle oikeuden aloittaa yhteistyötä koskevat toimet heti toimeksiannon saatuaan eli ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä. Mikäli tässä tapauksessa toimeksianto silti peruutettaisiin peruuttamisajan aikana, osapuolen on korvattava toiselle korvaus siihen mennessä tehdystä työstä. Mikäli toimeksianto on jo kokonaan suoritettu, osapuolella ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta. Asiakas hyväksyy ja ymmärtää sen, että Palvelun luonteen vuoksi toimeksiannot tulevat heti juristin käsittelyyn ja ne suoritetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin toimeksiannon peruuttaminen kokonaan on mahdollista vain niissä erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa juristi ei olisi ehtinyt käsitellä saapunutta toimeksiantoa laisinkaan. Tutustu koti- ja etämyyntiä koskeviin ennakkotietoihin ja peruuttamisohjeeseen -ja lomakkeeseen tästä.

1.8. Kaikki palvelut tarjotaan Suomen kielellä ja ne rajoittuvat Suomen lainsäädäntöön, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

1.9. Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan, millä tahansa perustein, oikeus olla vastaanottamatta toimeksiantoa. Mikäli toimeksiannosta esimerkiksi ilmenee, ettei asiaa pystytä sen laajuuden, puutteellisten tai väärien tietojen, tai jostain muusta syystä hoitamaan Käyttäjälle etukäteen annetuilla aika ja palkkio tiedoilla, Palveluntarjoajalla on oikeus olla hoitamatta toimeksiantoa. Toimeksiannon hoitamisesta voidaan kieltäytyä myös käyttäjän aikaisempien maksuongelmien tai Palveluntarjoajan resurssien, kompetenssin tai palveluihin liittyvän rajauksen vuoksi. Mikäli Palveluntarjoaja syystä tai toisesta ei ottaisi toimeksiantoa hoitaakseen, Käyttäjää informoidaan asiasta aina ja toimeksiannon hoitamista voidaan tarvittaessa tarjota muilla ehdoin.

1.10. Käyttäjä ei saa toimia millään tavalla, joka aiheuttaisi ilmeistä haittaa Palveluntarjoalalle, sen käyttäjille tai vaikuttaisi muiden mahdollisuuksiin käyttää palvelua. Käyttäjä ei myöskään saa toimia tavalla, jonka johdosta palvelu kuormittuisi, vahingoittuisi, lakkaisi toimimasta tai toimia tavalla, jonka johdosta palvelun verkko, tietoturva tai tietosuoja vaarantuisi. Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen palvelun käyttö tai muut toimet, jotka loukkaavat lakia, hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia tai ovat muuten tämän sopimuksen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista.

1.11. Palveluntarjoaja säilyttää asiakkaalle tehdyt sopimukset tai asiakirjat sääntelyyn ja vakiintuneisiin ohjeistuksiin perustuen siltä varalta, että asiakas itse pyytäisi niistä myöhemmin tietoja tai niitä tarvittaisiin todistelua varten oikeusprosessissa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta mitään tietoja ilman Käyttäjän suostumusta tai laissa asetettua velvoitetta.

1.12. Palveluntarjoaja omistaa kaikki tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kaikkeen sivustolla, alustalla ja palveluissa julkaistuun aineistoon sekä materiaaliin, eikä niitä saa hyödyntää millään tavalla ilman sivuston ylläpitäjän erillistä ja kirjallista lupaa. Mikäli immateriaalioikeudet kuuluvat joltain osin kolmannelle, sivuston ylläpitäjällä on näihin aineistoihin käyttöluvat tai käyttöoikeudet.

1.13. Palvelun kautta saadut asiakirjat ovat aina henkilö- tai asiakaskohtaisia eikä asiakas ole oikeutettu edelleen luovuttamaan mitään palvelusta saatuja materiaaleja kolmansille tai hyötymään niistä millään tavalla kaupallisesti.

1.14. Mikäli palvelun Käyttäjä on yksityishenkilö, hänen täytyy olla täysivaltainen tai täysi-ikäinen. Yrityksen puolestaan täytyy olla kauppa- tai yhdistysrekisteriin rekisteröitynyt ja yrityksen edustajalla täytyy olla oikeus edustaa yritystä.

2. Vastuu

2.1. Palvelu tarjotaan aina sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei takaa sivuston, alustan tai Palvelun virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimivuutta eikä se näin ollen vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua alustaan tai Palveluun liittyvästä väärästä, puutteellisesta, moniselitteisestä tai tulkinnanalaisesta tiedosta tai niiden käytöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alustan tai Palveluiden käytöstä tai niiden mahdollisista toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista, katkoksista tai linkeistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin sivustolla, eikä sivustolla sijaitsevien tai esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivustoista tai niillä olevista tiedoista. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja vastaa alustan tai Palvelun toimivuudesta, sisältöön liittyvistä tiedoista tai muista viesteistä tai materiaaleista eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat alustan tai Palvelun käytön yhteydessä kolmansille osapuolille.

2.2. Palvelut, toimeksiannot ja niihin liittyvät tiedot on laadittu Suomen lain sekä vakiintuneisiin tapoihin ja käytäntöihin perustuen siten, että Palveluntarjoaja voi tarjota Käyttäjälle laadukkaita ja käyttövalmiita sopimuksia, tahdonilmaisuja sekä juridisia että muita asiakirjoja. Käyttäjä kuitenkin vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä sekä siitä, että Käyttäjä tai muut mahdolliset osapuolet ovat oikeustoimikelpoisia, kelpoisia tekemään sopimuksia tai tahdonilmaisuja. Käyttäjä vastaa omaan tarpeeseen ja tilanteeseen liittyvistä erityispiirteitä ja niitä koskevien tietojen toimittamisesta Palveluntarjoajalle.

2.3. Käyttäjä vastaa itse toimeksiantoon liittyvistä toimista, joita Palveluntarjoaja ei pysty Käyttäjän puolesta hoitamaan tai jotka eivät kuulu toimeksiantoon. Käyttäjä vastaa itse toimeksiannon juridisesta pätevyydestä, mikäli se esimerkiksi vaatii käsin tehtyä allekirjoitusta, todistajia tai rekisteröintiä. Tällaisista tarpeellisista toimista pyritään kuitenkin aina informoimaan asiakasta selkeästi. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tekemästä, lisäämästä tai muokkaamasta sisällöstä.

2.4. Kun kyseessä oleva Palvelu on juridista ja yleistä neuvontaa, Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän sen perusteella tekemistä oikeustoimista tai muista toimista.

2.5. Palveluntarjoaja ei vastaa laitteiden tai yhteyksien hankinnasta, niiden toimivuudesta tai asianmukaisesta suojaamisesta eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palveluntarjoajille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille sen tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen  aiheuttamien vahinkojen  korvaamisesta Palveluntarjoajille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

2.6. Palveluntarjoaja vastaa sen tekemästä selkeästä virheestä tai selkeästi virheellisestä juridisesta neuvosta tai ohjeistuksesta aiheutuneen välittömät taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat vuoden kuluessa toimeksiannon suorittamisesta. Vastuu ei kata välillisiä vahinkoja, menetyksiä tai kolmannelle aiheutuneita vahinkoja. Suuruudeltaan Palveluntarjoajan vastuu rajautuu aina 4 000,00 euroon.

2.7. Osapuolet eivät vastaa toisilleen tai kolmansille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta saaduista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa kummankaan Osapuolen taikka kolmansien aiheuttamista välittömistä, välillisistä, epäsuorista tai muista mahdollisista vahingoista. Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on aina rajattu summaan, joka vastaa Käyttäjän tilaamaa, kyseisestä toimeksiannosta suorittamaa hintaa, johon vaatimus liittyy.

3. Tietosuoja

3.1. Palvelun käyttäminen, toimeksiantojen suorittaminen ja tarjoaminen voi edellyttää Palveluntarjoajalta henkilötietojen käsittelyä, joka toteutetaan aina kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja jonka Käyttäjä hyväksyy. Nämä ehdot ja Tietosuojaseloste yhdessä muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

3.2. Palveluntarjoaja säilyttää kaikkia Käyttäjän antamia tietoja kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja tarvittaessa niitä koskevilla salassapitosopimuksilla. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta, tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia tietoja käsitellään aina luottamuksella.

3.3. Palveluntarjoaja varmistaa alustan tietoturvan yleisesti hyväksytyllä tavalla, luotettavasti ja tekee tarvittavat toimet estääkseen kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn tietojärjestelmiinsä asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Lakihelppi ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

3.4. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus käsitellä Palveluntarjoalle antamiaan henkilötietoja ja muita tietoja. Käyttäjän itse syöttämien ja Palveluntarjoajalle antamien tietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Mikäli Käyttäjällä on omia ohjeistuksia antamiensa henkilötietojen käsittelyyn, ne tulee toimittaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon lähettämisen yhteydessä.

4. Ehtojen voimassaolo, mahdolliset muutokset ja ylläpito

4.1. Nämä ehdot sitovat Käyttäjää, kun se käyttää sivustoa, alustaa tai Palveluntarjoajan palveluita. Kulloiseenkin toimeksiantoon sovelletaan niitä ehtoja, jotka Käyttäjä on toimeksiannon Palveluntarjoajalle antaessaan hyväksynyt. Ehdot ovat voimassa toimeksiannon loppuun suorittamiseen saakka.

4.2. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia hintoihinsa, palveluihinsa sekä niiden käyttömahdollisuuksiin.

4.3. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivustoa, sen sisältöä, sen toimintaa, palveluita ja sen käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa lopettaa sivuston ylläpito tai rajoittaa sivuston käyttöä. Palveluntarjoaja ei takaa sivuston virheetöntä tai keskeytyksetöntä käyttöä tai vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

4.4. Sivusto on laadittu huolellisesti, hyvien tapojen ja lain mukaisesti. Sivustoa ja sen sisältöä pyritään päivittämään aina tarvittaessa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa sivuston tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Sivustolla esitetyt tiedot, sisältö, materiaali tai artikkelit eivät ole oikeudellista neuvontaa eivätkä ne muodosta oikeudellisia kannanottoja yksittäistilanteisiin. Sivuilla annetut tiedot täytyy aina muokata ja soveltaa yksittäistilanteisiin täysin sivuston  käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja suosittelee sivuston käyttäjiä olemaan aina yhteydessä Lakihelpin juristeihin, muihin juristeihin tai asiantuntijoihim saadakseen neuvontaa yksittäistilanteisiin.

4.5. Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan, mikäli jompikumpi osapuolista ei pysty täyttämään osuuttaan sopimuksesta hänestä riippumattomista tai odottamattomista syistä (ylivoimainen este). Toista osapuolta on informoitava esteestä viipymättä. Toisella osapuolella on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toisen osapuolen suorite viivästyy yli kuukaudella.

5. Muut ehdot

5.1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea sopimalla, asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

5.2. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelu sekä kaikki siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tai niiden osa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

 

Lakihelppi on teknologiayritys ja startup, joka tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.