Tilausehdoista

Tilaamalla meiltä toimeksiannon sitoudut tilaus- ja käyttöehtoihimme, jotka löydät kokonaisuudessaan alta.

Tässä olennaiset tiedot ja ehdot, jotka on hyvä huomioida:

 • Palvelumme informoi sinua, kun eteenpäin jatkaminen muodostaa tilauksen eli antaa juristillemme toimeksiannon asian hoitamisesta. Tämä muodostaa myös laskun.
 • Jos olet tehnyt tilauksen ja jätät kysymyksiin täyttämisen kesken, juristimme kontaktoi sinut, jos jätit täyttämättä jotain olennaista.
 • Juristimme kutsuu sinut Lakihelpin asiointialustalle, jossa pääset kommunikoimaan juristin kanssa sekä lataamaan ja vastaanottamaan asiakirjoja. Asiointialustalle pääset täältä, josta löydät myös lisätietoa siitä.
 • Koska juristimme käsittelevät tilaukset ja tuottavat palvelut käytännössä välittömästi tilauksen jälkeen, ei toimeksiannon peruuttaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Peruuttaminen kokonaan on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa juristi ei olisi ehtinyt vielä käsitellä saapunutta toimeksiantoa lainkaan.

Hyvä tietää:

 • Juristin neuvonta sisältää 30min juristin aikaa
 • Juristimme ovat paikalla arkisin klo 9.00 – 17.00. Jos käytät palvelua tämän ulkopuolella, otamme asian käsittelyyn heti seuraavana arkipäivänä.
 • Lasku tulee aina erikseen ja saat sen valitsemallasi tavalla (joko sähköpostilla tai verkkolaskuna)
 • Lakihelpin lukuun toimii sekä sen työntekijöitä että itsenäisiä Sopimusyrittäjiä. Itsenäisesti Palveluita tarjoavat Sopimusyrittäjät eivät ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan, vaan he toimivat erillisinä sopijapuolina Asiakkaaseen nähden. Lakihelppi tarjoaa pyydettäessä lisätietoa Asiakasta palvelevan henkilön asemasta.

Tilausehdot

Palvelumme tilaamalla sitoudut näihin ehtoihin, jotka palvelun Käyttäjän (yksityishenkilön tai yrityksen; myöhemmin “Käyttäjä” tai “Asiakas”) on luettava kokonaisuudessaan. Tämä on palvelun tilaamisen edellytys. Palvelun tilaaminen muodostaa sopimuksen, jota sekä Käyttäjä että Lakihelppi Oy (3264049-1, myöhemmin Palveluntarjoaja) sitoutuvat noudattamaan.

Lakihelpin tarjoamiin palveluihin voi lisäksi sisältyä erillisiä sopimus- ja käyttöehtoja, jotka hyväksytään ja joihin sitoudutaan aina erikseen. Mikäli nuo erilliset sopimukset sisältävät näistä ehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan noita ehtoja ensisijaisesti ja nämä käyttöehdot täydentävät tuota sopimusta.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämmekin oikeuden myös näiden sopimusehtojen päivittämiseen. Kulloiseenkin tilaukseen sovelletaan niitä ehtoja, jotka Käyttäjä on toimeksiannon Palveluntarjoajalle antaessaan hyväksynyt.

Laadittu 5.4.2022, viimeinen päivitys 30.4.2024.

1. Palvelut

1.1. ”Palvelulla” tarkoitetaan Käyttäjän valitsemaa Lakihelpin sivustollaan tarjoamaa palvelua (esim. LakiChat, puhelinneuvonta tai valmis asiakirja).

 • Mikäli tarjottu palvelu on juridista neuvontaa, kuten LakiChat tai puhelinneuvonta, palvelun tarkoituksena on tarjota Käyttäjälle erilaisia vaihtoehtoja, toimintatapoja ja mahdollisuuksia, antaa yleistä neuvoa olemassa olevasta sääntelystä ja sen käytännön vaikutuksista, informoida mahdollisista riskeistä, neuvoa oikeustoimissa sekä niiden suunnittelussa. Näissä tapauksissa palvelu käsittää vain yleisen neuvonnan. Mahdollisista muista toimista, kuten asiakirjojen laatimisesta on sovittava aina erikseen.
 • Mikäli tarjottu palvelu on asiakirja, palvelun tarkoituksena on tarjota Käyttäjän tarvitsema asiakirja tämän käyttöön. Palvelussa käyttäjä vastaa juristin esittämiin kysymyksiin, joiden pohjalta juristi laatii asiakirjan ja toimittaa sen ensisijaisesti Käyttäjän ladattavaksi Asiointialustalle. Käyttäjän erillisestä nimenomaisesta pyynnöstä asiakirja voidaan toimittaa Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteseen. Käyttäjä hyväksyy sen, että asiakirjojen toimittamiseen käytetään salaamatonta sähköpostia.
 • Käyttäjä voi tehdä asian hoitamisesta myös tarjouspyynnön, johon juristi antaa vastauksen ja tarjouksen. Tarjouspyynnön esittäminen tai saaminen ei velvoita Käyttäjää tilaamaan palvelua Palveluntarjoajalta. Tilaus syntyy vasta, kun Käyttäjä kirjallisesti ilmoittaa hyväksyvänsä tarjouksen.

2. Palvelun tilaaminen

2.1. Palvelun tilaamisella tarkoitetaan sitä, että Käyttäjä antaa Lakihelpille toimeksiannon Käyttäjän valitseman asian hoitamisesta. Käyttäjää informoidaan palvelussa aina selkeästi siitä, milloin eteenpäin siirtyminen muodostaa tilauksen, joka antaa asian hoitamisesta toimeksiannon juristille. Samassa yhteydessä käyttäjä velvoitetaan tutustumaan näihin ehtoihin ja hyväksymään ne. Käyttäjää informoidaan näistä asioista aina selkeästi.

 • Informointi voi vaihdella tai se voidaan tehdä eri sanamuodoin (esimerkiksi ”tilaa asiakirja tästä”, ”ymmärrän, tilaan asiakirjan” tai ”ymmärrän, haluan jatkaa täyttämistä”).

Kun käyttäjää on informoitu siitä, että eteenpäin jatkamisella asiasta annetaan Palveluntarjoajalle toimeksianto ja käyttäjä tämän jälkeen siirtyy palvelussa eteenpäin (esim. edellä kuvatuin painikkein), käyttäjä on antanut asiasta Palveluntarjoajalle toimeksiannon, sitoutunut siihen liittyvään maksuvelvollisuuteen ja hyväksynyt nämä ehdot.

2.2. Lakihelppi käsittelee henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja Palvelun tilaamalla Asiakas hyväksyy Lakihelpin tietosuojaselosteen.

2.3. Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan, millä tahansa perustein, oikeus olla vastaanottamatta toimeksiantoa.

 • Mikäli toimeksiannosta esimerkiksi ilmenee, ettei asiaa pystytä sen laajuuden, puutteellisten tai väärien tietojen, tai jostain muusta syystä hoitamaan Käyttäjälle etukäteen annetuilla aika ja palkkio tiedoilla, Palveluntarjoajalla on oikeus olla hoitamatta toimeksiantoa.
 • Palveluntarjoaja voi kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta esteellisyyden, intressiristiriidan, luottamuspulan, vilpillisen toiminnan tai muun erityisen syyn vuoksi. Tällaiseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi erimielisyys asian hoitamisesta, epäasiallinen käyttäytyminen, laskun maksamatta jättäminen tai muu toiminta. 
 • Toimeksiannon hoitamisesta voidaan kieltäytyä myös käyttäjän aikaisempien maksuongelmien tai Palveluntarjoajan resurssien, kompetenssin tai palveluihin liittyvän rajauksen vuoksi.

Mikäli Palveluntarjoaja syystä tai toisesta ei ottaisi toimeksiantoa hoitaakseen, Käyttäjää informoidaan asiasta viivytyksettä ja toimeksiannon hoitamista voidaan tarvittaessa tarjota muilla ehdoin.

3. Käyttäjä: Palvelun käyttäminen

3.1. Mikäli palvelun Käyttäjä on yksityishenkilö, hänen täytyy olla täysivaltainen tai täysi-ikäinen. Yhteisön puolestaan täytyy olla kauppa- tai yhdistysrekisteriin taikka muuhun soveltuvaan viranomaisrekisteriin rekisteröitynyt ja yhteisön edustamalla Käyttäjällä täytyy olla oikeus edustaa yhteisöä.

3.2. Käyttäjän syöttämien henkilö-, osoite- ja laskutustietojen täytyy olla ajantasaisia ja oikeita. Käyttäjä on velvollinen informoimaan Palveluntarjoajaa muuttuneista tiedoista, mikäli niillä on vaikutusta laskutukseen tai toimeksiannon hoitamiseen.

3.3. Palvelun kautta saadut asiakirjat ovat aina henkilö- tai asiakaskohtaisia eikä asiakas ole oikeutettu edelleen luovuttamaan mitään palvelusta saatuja materiaaleja kolmansille tai hyötymään niistä millään tavalla kaupallisesti.

4. Lakihelppi: Toimeksiannon suorittaminen

4.1. Tilauksen tekeminen palvelusta riippumatta antaa asian hoitamisesta toimeksiannon juristille. Kaikki suoritetut toimeksiannot perustuvat täysin Käyttäjältä saatuihin tietoihin.

4.2. Kaikki palvelut tarjotaan Suomen kielellä ja ne rajoittuvat Suomen lainsäädäntöön, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Mahdolliset ulkomaista lakia koskevat kannanotot ja neuvot perustuvat yleiseen kokemukseen, mutta emme voi taata tiedon ajantasaisuutta tai täydellisyyttä eikä tietoja voida katsoa oikeudelliseksi neuvonnaksi. Näissä tapauksissa suosittelemme varmistamaan tiedon aina paikalliselta tai kyseisen maan lainsäädäntöön erikoistuneelta juristilta.

4.3. Toimeksiannot hoidetaan aina Asiakas- ja tapauskohtaisesti. Lakihelppi ei anna liiketaloudellisia neuvoja tai tee liiketoiminnallisia päätöksiä eikä tarjoa palvelua yhteisöjen perustamiseen, hallintaan tai varojen järjestelyyn. Lakihelppi ei vastaa toimeksiannon veroseuraamuksista.

4.4. Lakihelppi hoitaa sille tällä sopimuksella annetut toimeksiannot Asiakkaan etujen ja oikeuksien mukaisesti sekä huolellisesti, ammattitaitoisesti, viivyttelemättä ja kustannustehokkaasti. Annetut aikataulut ovat aina alustavia eikä Lakihelppi vastaa toimeksiannon myöhässä hoitamisesta, ellei Asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

4.4. Asiakas sitoutuu toimittamaan pyydetyt tiedot tai lisätiedot Lakihelpille ilman aiheetonta viivästystä. Lakihelppi ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, ettei Asiakas ole toimittanut Lakihelpille toimeksiannon hoitamista varten tarvittavia tietoja. Tämä pätee myös määräajallisiin toimeksiantoihin, joiden hoitamiseen Lakihelpille on varattava riittävästi aikaa.

4.5. Asiakas sitoutuu myötävaikuttamaan toimeksiannon edistämiseen sekä antamaan Lakihelpille kaikki tarpeelliset tiedot toimeksiannon hoitamista varten. Asiakas sitoutuu myös informoimaan Lakihelppiä, mikäli tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Lakihelppi ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat puutteellisista, totuudenvastaisista, virheellisistä tai vanhentuneista tiedoista.

4.6. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta. Tietyissä toimeksiannoissa Lakihelpillä on oikeus pyytää tai oma-aloitteisesti tarkistaa tiettyjä Asiakkaaseen liittyviä selvityksiä, liittyen esimerkiksi henkilöllisyyteen, varojen alkuperään, omistusrakenteeseen tai toimeksiannon luonteeseen.

4.7. Lakihelppi toimittaa toimeksiantoon liittyvät asiakirjat tai muut oikeudelliset tiedot Asiakkaalle asiointialustansa kautta, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Laajemmissa toimeksiannoissa Asiakkaalle voidaan toimittaa sisällöllistä ja teknistä tarkastusta sekä kommentteja varten luonnos. Olipa kyseessä lopullinen asiakirja tai luonnos, mikäli asiakas ei yhden kuukauden kuluessa toisin ilmoita, Lakihelppi katsoo, että asiakirjat ja muut tiedot on hyväksytty ja toimeksianto on loppuun suoritettu.

5. Laskutus ja laskutusoikeus

5.1. Palvelun tilaaminen ja tilauksen muodostuminen antaa Lakihelpille laskutusoikeuden.

5.2. Selvyyden vuoksi todetaan, että Lakihelpillä on oikeus laskuttaa Käyttäjää heti toimeksiannon tilauksen jälkeen. Pidemmissä toimeksiannoissa Käyttäjää laskutetaan saman kuun aikana, kun Palvelu on tilattu.

5.3. Maksuehto laskulle on 14 päivää ja viivästyskorko laskuille on kulloinkin voimassa olevan orkolain kmukainen korkein viivästyskorko. Jokaisesta maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron muistutuskulu. Mikäli laskua ei makseta muistutusten jälkeen, laskun perintä siirretään perintätoimistolle ja tämän jälkeen oikeudelliseen perintään.

6. Toimeksiannon peruuttaminen

6.1. Palvelun luonteen vuoksi tilaukset ja toimeksiannot suoritetaan heti eikä toimeksiantoja voi tästä syystä peruuttaa. Toimeksiannon peruuttaminen kokonaan voi olla mahdollista vain niissä erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa juristi ei olisi kerennyt ottaa saapunutta toimeksiantoa käsittelyyn lainkaan.

6.2. Koska tämä sopimus on tehty etämyyntinä, kuluttajalla-asiakkaalla voi olla oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Nämä ehdot hyväksymällä Asiakas on myöntänyt Lakihelpille oikeuden aloittaa toimeksiantoa koskevat toimet heti eli ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä. Mikäli tässä tapauksessa toimeksianto silti peruutettaisiin peruuttamisajan aikana, Asiakkaan on korvattava Lakihelpille korvaus siihen mennessä tehdystä työstä. Mikäli toimeksianto on jo kokonaan suoritettu, Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, mitä kohdassa 5.1. on mainittu palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta peruutusmahdollisuuteen. Voit tutustua koti- ja etämyyntiä koskeviin ennakkotietoihin sekä peruuttamisohjeeseen -ja lomakkeeseen tästä.

6.3. Pyrimme aina ensiluokkaiseen palvelun tarjoamiseen. Mikäli Asiakas kokee, ettei Lakihelppi ole onnistunut vastaamaan hänen odotuksiaan, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Lakihelpille tai asiaa hoitaneelle juristille viipymättä, kuitenkin 1 kuukauden kuluessa toimeksiannon suorittamisesta tai tyytymättömyyttä aiheuttaneiden toimenpiteiden ilmenemisestä. Lakihelpillä on aina ensisijainen oikeus korjata virheet omalla kustannuksellaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että virheen seuraamusten korjaus rajoittuu vain virheen korjaamiseen.

6.4. Lakihelpillä on oikeus oman harkintansa mukaan irtisanoa sopimus ja lopettaa toimeksiannon hoitaminen milloin tahansa. Toimeksiannon hoitaminen lopetetaan erityisesti seuraavien tilanteiden ilmetessä

 • esteellisyys tai intressiristiriita,
 • luottamuspula tai vilpillinen toiminta, 
 • erimielisyys asian hoitamisesta tai epäasiallinen käyttäytyminen,
 • laskun maksamatta jättäminen tai muu toiminta, joka voi olla haitallista Lakihelpin imagolle tai liiketoiminnalle,
 • Asiakasta ei tavoiteta tai toimeksiannon suorittamista ei pystytä muusta syystä jatkamaan,
 • toimeksiannon hoitaminen toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen osoittautuu huomattavasti laajemmaksi tai toimeksianto on sisällöllisesti muuttunut olennaisesti,
 • Asiakas laiminlyö olennaisesti tähän sopimukseen liittyviä velvollisuuksiaan tai on muulla olennaisella tavalla rikkonut sopimusta, kuolee tai asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka on muuten perusteltua syytä olettaa, että toinen on tullut maksukyvyttömäksi. 

Asiakasta informoidaan näissä tilanteissa asiasta pikimmiten. Selvyyden vuoksi todetaan, että Lakihelpillä on kaikissa toimeksiannon päättymisen tilanteissa päättymisen syystä huolimatta oikeus periä Asiakkaalta ennen päättymistä kertyneet palkkiot ja kulut.

7. Vastuu

7.1. Palvelut, toimeksiannot ja niihin liittyvät tiedot on laadittu Suomen lain sekä vakiintuneisiin tapoihin ja käytäntöihin perustuen siten, että Palveluntarjoaja voi tarjota Käyttäjälle laadukkaita ja käyttövalmiita sopimuksia, tahdonilmaisuja sekä juridisia että muita asiakirjoja. Käyttäjä kuitenkin vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä sekä siitä, että Käyttäjä tai muut mahdolliset osapuolet ovat oikeustoimikelpoisia, kelpoisia tekemään sopimuksia tai tahdonilmaisuja. Käyttäjä vastaa omaan tarpeeseen ja tilanteeseen liittyvistä erityispiirteitä ja niitä koskevien tietojen toimittamisesta Palveluntarjoajalle. Kaikki suoritetut toimeksiannot perustuvat täysin Käyttäjältä saatuihin tietoihin.

7.2. Käyttäjä vastaa itse toimeksiantoon liittyvistä toimista, joita Palveluntarjoaja ei pysty Käyttäjän puolesta hoitamaan tai jotka eivät kuulu toimeksiantoon. Käyttäjä vastaa itse toimeksiannon juridisesta pätevyydestä, mikäli se esimerkiksi vaatii käsin tehtyä allekirjoitusta, todistajia tai rekisteröintiä. Tällaisista tarpeellisista toimista pyritään kuitenkin aina informoimaan asiakasta selkeästi. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tekemästä, lisäämästä tai muokkaamasta sisällöstä.

7.3. Kun kyseessä oleva Palvelu on juridista ja yleistä neuvontaa, Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän sen perusteella tekemistä oikeustoimista tai muista toimista.

7.4. Sopimusyrittäjät tarjoavat Palveluita itsenäisesti ja toimivat erillisinä sopijapuolina Asiakkaaseen nähden. Näin ollen Sopimusyrittäjät ovat juridisesti itsenäisessä vastuussa Asiakkaisiin nähden. Reklamaatiotilanteissa Asiakas voi kuitenkin olla aina yhteydessä Lakihelppiin, joka hoitaa asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi reklamaatioiden käsittelyn.

7.5. Palveluntarjoaja vastaa selkeistä virheistä aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat sen omasta toiminnasta ja jotka aiheutuvat vuoden kuluessa toimeksiannon suorittamisesta tai virheen aiheutumisen ajankohdasta.  Palveluntarjoajalla on aina ensisijainen oikeus korjata mahdolliset virheet omalla kustannuksellaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että virheen seuraamusten korjaus rajoittuu aina vain virheen korjaamiseen ja Palvelusta perittävän palkkion määrään tai muissa kuin toimeksiantoihin liittyvissä tapauksissa 4 000,00 euroon. Vastuunrajoitus on voimassa, ellei Palveluntarjoaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

7.6. Osapuolet eivät vastaa toisilleen tai kolmansille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta saaduista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa kummankaan Osapuolen taikka kolmansien aiheuttamista välittömistä, välillisistä, epäsuorista tai muista mahdollisista vahingoista. Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on aina rajattu summaan, joka vastaa Käyttäjän tilaamaa, kyseisestä toimeksiannosta suorittamaa hintaa, johon vaatimus liittyy.

8. Tietosuoja ja viestintä

8.1. Palvelun käyttäminen, toimeksiantojen suorittaminen ja tarjoaminen voi edellyttää Palveluntarjoajalta henkilötietojen käsittelyä, joka toteutetaan aina kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja jonka Käyttäjä hyväksyy. Nämä ehdot ja Tietosuojaseloste yhdessä muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

8.2. Palveluntarjoaja säilyttää kaikkia Käyttäjän antamia tietoja kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja tarvittaessa niitä koskevilla salassapitosopimuksilla. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta, tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia tietoja käsitellään aina luottamuksella.

8.3. Palveluntarjoaja sitoutuu varmistamaan tietoturvansa yleisesti hyväksytyllä tavalla, luotettavasti ja tekee tarvittavat toimet estääkseen kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn tietojärjestelmiinsä asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Lakihelppi ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

8.4. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus käsitellä Palveluntarjoalle antamiaan henkilötietoja ja muita tietoja. Yhteisö käyttäjän itse syöttämien ja Palveluntarjoajalle antamien tietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Mikäli Käyttäjällä on omia ohjeistuksia antamiensa henkilötietojen käsittelyyn, ne tulee toimittaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon lähettämisen yhteydessä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että sen palveluun lähettämät tai siinä jaetut tiedot eivät loukkaa muiden yksityisyyttä.

8.5. Lakihelppi käyttää aina sähköisiä viestimiä, kanavia, palveluita sekä esimerkiksi Asiakkaan sähköpostia toimeksiantojen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Lakihelppi ei vastaa sähköpostien perille tulosta eikä se käytä salattuja sähköposteja, ellei asiasta erikseen ole toisin sovittu. Palvelun tilaamalla Asiakas hyväksyy tämän.

8.6. Lakihelppi ei vastaa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei vahinko johdu ammatillisten velvollisuuksien rikkomisesta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

 

9. Muuta

9.1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea sopimalla, asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

9.2. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttäää alihankkijoita palvelun tuottamiseen sekä muulla tavoin siirtää palvelu sekä kaikki siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tai niiden osa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoamme sitoudut näihin käyttöehtoihin, joita sovelletaan lakihelppi.com -verkkosivustoon sekä niiden käyttöön. Sivustoa tai alustaa ei voi käyttää ilman näiden ehtojen hyväksymistä.

1. Palvelu tarjotaan aina sellaisenaan.

 • Palveluntarjoaja ei takaa sivuston tai Palvelun virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimivuutta.
 • Sivusto on laadittu huolellisesti, hyvien tapojen ja lain mukaisesti.
 • Sivustoa ja sen sisältöä pyritään päivittämään aina tarvittaessa, mutta Palveluntarjoaja ei takaa sivuston tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Sivustolla esitetyt tiedot, sisältö, materiaali tai artikkelit eivät ole oikeudellista neuvontaa eivätkä ne muodosta oikeudellisia kannanottoja yksittäistilanteisiin. Sivuilla annetut tiedot täytyy aina muokata ja soveltaa yksittäistilanteisiin täysin sivuston  käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja suosittelee sivuston käyttäjiä olemaan aina yhteydessä Lakihelpin juristeihin, muihin juristeihin tai asiantuntijoihim saadakseen neuvontaa yksittäistilanteisiin.

2. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa

 • tehdä muutoksia hintoihinsa, palveluihinsa sekä niiden käyttömahdollisuuksiin,
 • muuttaa sivustoa, sen sisältöä, sen toimintaa, palveluita ja sen käyttöehtoja
 • lopettaa sivuston ylläpito tai rajoittaa sivuston käyttöä.
 • estää sellainen palvelun käyttö tai muut toimet, jotka loukkaavat lakia, hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia tai ovat muuten tämän sopimuksen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista.

3. Palveluntarjoaja omistaa kaikki tekijänoikeudet

sekä muut mahdolliset immateriaalioikeudet kaikkeen sivustolla julkaistuun aineistoon sekä palvelujen että suoritettujen toimeksiantojen materiaaleihin sekä mahdollisiin muihin materiaaleihin, jotka Palveluntarjoaja on luonut ja näin ollen omistaa.

 • Materiaaleja ja aineistoja ei saa hyödyntää millään tavalla ilman sivuston ylläpitäjän erillistä ja kirjallista lupaa eikä niitä saa luovuttaa kolmansien käyttöön.
 • Mikäli immateriaalioikeudet kuuluvat joltain osin kolmannelle, sivuston ylläpitäjällä on näihin aineistoihin käyttöluvat tai käyttöoikeudet.

Käyttäjälle ei siis lähtökohtaisesti muodostu yksinoikeutta Palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin, suoritettuihin toimeksiantoihin, sopimusehtoihin tai mihinkään muuhun aineistoon. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle peruuttamattoman ja ikuisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden tilauksen perusteella toimitettuihin materiaaleihin, aineistoihin ja asiakirjoihin toimeksiannon mukaisessa tarkoituksessa. Ehdon täyttymisen edellytyksenä on toimeksiannon perusteena olevan palkkion eli laskun maksaminen.

4. Palveluntarjoaja ei vastaa 

 • mistään Käyttäjälle aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua alustaan tai Palveluun liittyvästä väärästä, puutteellisesta, moniselitteisestä tai tulkinnanalaisesta tiedosta tai niiden käytöstä.
 • käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alustan tai Palveluiden käytöstä tai niiden mahdollisista toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista, katkoksista tai linkeistä.
 • kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin sivustolla, eikä sivustolla sijaitsevien tai esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivustoista tai niillä olevista tiedoista.
 • alustan tai Palvelun toimivuudesta, sisältöön liittyvistä tiedoista tai muista viesteistä tai materiaaleista eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat alustan tai Palvelun käytön yhteydessä kolmansille osapuolille.
 • laitteiden tai yhteyksien hankinnasta, niiden toimivuudesta tai asianmukaisesta suojaamisesta eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.

5. Käyttäjä vastaa

 • sen kautta ja sen tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen  aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
 • siitä, ettei se toimi millään tavalla, joka aiheuttaisi ilmeistä haittaa Palveluntarjoajalle, sen käyttäjille tai vaikuttaisi muiden mahdollisuuksiin käyttää palvelua.
 • siitä, ettei se toimi millään tavalla, jonka johdosta palvelu kuormittuisi, vahingoittuisi, lakkaisi toimimasta tai alkaisi toimia tavalla, jonka johdosta palvelun verkko, tietoturva tai tietosuoja vaarantuisi.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.