Tilausehdoista

Tilaamalla meiltä toimeksiannon sitoudut tilaus- ja käyttöehtoihimme, jotka löydät kokonaisuudessaan alta.

Tässä olennaiset tiedot ja ehdot, jotka on hyvä huomioida:

 • Palvelumme informoi sinua, kun eteenpäin jatkaminen muodostaa tilauksen eli antaa juristillemme toimeksiannon asian hoitamisesta. Tämä muodostaa myös laskun.
 • Jos olet tehnyt tilauksen ja jätät kysymyksiin täyttämisen kesken, juristimme kontaktoi sinut, jos jätit täyttämättä jotain olennaista. Muussa tapauksessa saat asiakirjan ilmoittamaasi sähköpostiin.
 • Koska juristimme käsittelevät tilaukset heti, ei toimeksiannon peruuttaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Peruuttaminen kokonaan on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa juristi ei olisi ehtinyt käsitellä saapunutta toimeksiantoa lainkaan.

Hyvä tietää:

 • LakiChat sisältää 30min keskustelu aikaa juristin kanssa
 • Juristimme ovat paikalla arkisin klo 9-17. Jos käytät palvelua tämän ulkopuolella, otamme asian käsittelyyn heti seuraavana arkipäivänä.
 • Lasku tulee aina erikseen ja saat sen valitsemallasi tavalla (joko sähköpostilla tai verkkolaskuna)
 • Lakihelpin lukuun toimii sekä sen työntekijöitä että itsenäisiä Sopimusyrittäjiä. Itsenäisesti Palveluita tarjoavat Sopimusyrittäjät eivät ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan, vaan he toimivat erillisinä sopijapuolina Asiakkaaseen nähden. Lakihelppi tarjoaa pyydettäessä lisätietoa Asiakasta palvelevan henkilön asemasta.

Tilausehdot

Palvelumme tilaamalla sitoudut näihin ehtoihin, jotka palvelun Käyttäjän (yksityishenkilön tai yrityksen) on luettava kokonaisuudessaan. Tämä on palvelun tilaamisen edellytys. Palvelun tilaaminen muodostaa sopimuksen, jota sekä Käyttäjä että Lakihelppi Oy (3264049-1, myöhemmin Palveluntarjoaja) sitoutuvat noudattamaan.

Lakihelpin tarjoamiin palveluihin voi lisäksi sisältyä erillisiä sopimus- ja käyttöehtoja, jotka hyväksytään ja joihin sitoudutaan aina erikseen. Mikäli nuo erilliset sopimukset sisältävät näistä ehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan noita ehtoja ensisijaisesti ja nämä käyttöehdot täydentävät tuota sopimusta.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämmekin oikeuden myös näiden sopimusehtojen päivittämiseen. Kulloiseenkin tilaukseen sovelletaan niitä ehtoja, jotka Käyttäjä on toimeksiannon Palveluntarjoajalle antaessaan hyväksynyt.

Laadittu 5.4.2022, viimeinen päivitys 30.9.2022.

1. Palvelut

1.1. Palvelulla tarkoitetaan Käyttäjän valitsemaa Lakihelpin sivustollaan tarjoamaa palvelua (esim. LakiChat, puhelinneuvonta tai valmis asiakirja).

 • Mikäli tarjottu palvelu on juridista neuvontaa, kuten LakiChat tai puhelinneuvonta, palvelun tarkoituksena on tarjota Käyttäjälle erilaisia vaihtoehtoja, toimintatapoja ja mahdollisuuksia, antaa yleistä neuvoa olemassa olevasta sääntelystä ja sen käytännön vaikutuksista, informoida mahdollisista riskeistä, neuvoa oikeustoimissa sekä niiden suunnittelussa. Näissä tapauksissa palvelu käsittää vain yleisen neuvonnan ja mahdollisista muista toimista, kuten asiakirjojen laatimisesta on sovittava aina erikseen.
 • Mikäli tarjottu palvelu on valmis asiakirja, palvelun tarkoituksena on tarjota Käyttäjän tarvitsema asiakirja tämän käyttöön. Palvelussa käyttäjä vastaa juristin esittämiin kysymyksiin, joiden pohjalta juristi laatii asiakirjan ja toimittaa sen Käyttäjän antamaan sähköpostiin.
 • Käyttäjä voi tehdä asian hoitamisesta myös tarjouspyynnön, johon juristi antaa vastauksen ja tarjouksen. Tarjouspyynnön esittäminen tai saaminen ei velvoita Käyttäjää tilaamaan palvelua Palveluntarjoajalta. Tilaus syntyy vasta, kun Käyttäjä kirjallisesti ilmoittaa hyväksyvänsä tarjouksen.

2. Palvelun tilaaminen

2.1. Palvelun tilaamisella tarkoitetaan sitä, että Käyttäjä antaa Lakihelpille toimeksiannon Käyttäjän valitseman asian hoitamisesta. Käyttäjää informoidaan palvelussa aina selkeästi siitä, milloin eteenpäin siirtyminen muodostaa tilauksen, joka antaa asian hoitamisesta toimeksiannon juristille. Samassa yhteydessä käyttäjä velvoitetaan tutustumaan näihin ehtoihin ja hyväksymään ne. Käyttäjää informoidaan näistä asioista aina selkeästi.

 • Informointi voi vaihdella tai se voidaan tehdä eri sanamuodoin (esimerkiksi ”tilaa asiakirja tästä”, ”ymmärrän, tilaan asiakirjan” tai ”ymmärrän, haluan jatkaa täyttämistä”).

Kun käyttäjää on informoitu siitä, että eteenpäin jatkamisella asiasta annetaan Palveluntarjoajalle toimeksianto ja käyttäjä tämän jälkeen siirtyy palvelussa eteenpäin (esim. edellä kuvatuin painikkein), käyttäjä on antanut asiasta Palveluntarjoajalle toimeksiannon, sitoutunut siihen liittyvään maksuvelvollisuuteen ja hyväksynyt nämä ehdot.

2.2. Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan, millä tahansa perustein, oikeus olla vastaanottamatta toimeksiantoa.

 • Mikäli toimeksiannosta esimerkiksi ilmenee, ettei asiaa pystytä sen laajuuden, puutteellisten tai väärien tietojen, tai jostain muusta syystä hoitamaan Käyttäjälle etukäteen annetuilla aika ja palkkio tiedoilla, Palveluntarjoajalla on oikeus olla hoitamatta toimeksiantoa.
 • Toimeksiannon hoitamisesta voidaan kieltäytyä myös käyttäjän aikaisempien maksuongelmien tai Palveluntarjoajan resurssien, kompetenssin tai palveluihin liittyvän rajauksen vuoksi.

Mikäli Palveluntarjoaja syystä tai toisesta ei ottaisi toimeksiantoa hoitaakseen, Käyttäjää informoidaan asiasta aina ja toimeksiannon hoitamista voidaan tarvittaessa tarjota muilla ehdoin.

3. Käyttäjä: Palvelun käyttäminen

3.1. Mikäli palvelun Käyttäjä on yksityishenkilö, hänen täytyy olla täysivaltainen tai täysi-ikäinen. Yrityksen puolestaan täytyy olla kauppa- tai yhdistysrekisteriin rekisteröitynyt ja yrityksen edustajalla täytyy olla oikeus edustaa yritystä.

3.2. Käyttäjän syöttämien henkilö-, osoite- ja laskutustietojen täytyy olla ajantasaisia ja oikeita. Käyttäjä on velvollinen informoimaan Palveluntarjoajaa muuttuneista tiedoista, mikäli niillä on vaikutusta laskutukseen tai toimeksiannon hoitamiseen.

3.3. Palvelun kautta saadut asiakirjat ovat aina henkilö- tai asiakaskohtaisia eikä asiakas ole oikeutettu edelleen luovuttamaan mitään palvelusta saatuja materiaaleja kolmansille tai hyötymään niistä millään tavalla kaupallisesti.

4. Lakihelppi: Toimeksiannon suorittaminen

4.1. Tilauksen tekeminen palvelusta riippumatta antaa asian hoitamisesta toimeksiannon juristille. Kaikki suoritetut toimeksiannot perustuvat täysin Käyttäjältä saatuihin tietoihin.

4.2. Kaikki palvelut tarjotaan Suomen kielellä ja ne rajoittuvat Suomen lainsäädäntöön, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

4.3. Palveluntarjoaja säilyttää asiakkaalle tehdyt sopimukset tai asiakirjat sääntelyyn ja vakiintuneisiin ohjeistuksiin perustuen siltä varalta, että asiakas itse pyytäisi niistä myöhemmin tietoja tai niitä tarvittaisiin todistelua varten oikeusprosessissa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta mitään tietoja ilman Käyttäjän suostumusta tai laissa asetettua velvoitetta.

5. Laskutus ja laskutusoikeus

5.1. Palvelun tilaaminen ja tilauksen muodostuminen antaa Lakihelpille laskutusoikeuden.

5.2. Käyttäjää laskutetaan toimeksiannon suorittamisen jälkeen. Lasku tulee siis aina erikseen ja jälkikäteen. Maksuehto laskulle on 14 päivää ja viivästyskorko laskuille on kulloinkin voimassa olevan korkolain korkein viivästyskorko. Jokaisesta maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron muistutuskulu. Mikäli laskua ei makseta muistutusten jälkeen, perintä siirretään perintätoimistolle ja tämän jälkeen oikeudelliseen perintään.

6. Toimeksiannon peruuttaminen

6.1. Palvelun luonteen vuoksi tilaukset ja toimeksiannot suoritetaan heti eikä toimeksiantoja voi tästä syystä peruuttaa. Toimeksiannon peruuttaminen kokonaan voi olla mahdollista vain niissä erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa juristi ei olisi kerennyt ottaa saapunutta toimeksiantoa käsittelyyn lainkaan.

6.2. Koska tämä sopimus on tehty etämyyntinä, kuluttajalla voi olla oikeus peruuttaa tämä sopimus viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Nämä ehdot hyväksymällä osapuoli on myöntänyt toiselle oikeuden aloittaa yhteistyötä koskevat toimet heti toimeksiannon saatuaan eli ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä. Mikäli tässä tapauksessa toimeksianto silti peruutettaisiin peruuttamisajan aikana, osapuolen on korvattava toiselle korvaus siihen mennessä tehdystä työstä. Mikäli toimeksianto on jo kokonaan suoritettu, osapuolella ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta. Asikas ymmärtää ja hyväksyy sen, mitä kohdassa 5.1. on mainittu palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta peruutusmahdollisuuteen. Voit tutustua koti- ja etämyyntiä koskeviin ennakkotietoihin sekä peruuttamisohjeeseen -ja lomakkeeseen tästä.

7. Vastuu

7.1. Palvelut, toimeksiannot ja niihin liittyvät tiedot on laadittu Suomen lain sekä vakiintuneisiin tapoihin ja käytäntöihin perustuen siten, että Palveluntarjoaja voi tarjota Käyttäjälle laadukkaita ja käyttövalmiita sopimuksia, tahdonilmaisuja sekä juridisia että muita asiakirjoja. Käyttäjä kuitenkin vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä sekä siitä, että Käyttäjä tai muut mahdolliset osapuolet ovat oikeustoimikelpoisia, kelpoisia tekemään sopimuksia tai tahdonilmaisuja. Käyttäjä vastaa omaan tarpeeseen ja tilanteeseen liittyvistä erityispiirteitä ja niitä koskevien tietojen toimittamisesta Palveluntarjoajalle. Kaikki suoritetut toimeksiannot perustuvat täysin Käyttäjältä saatuihin tietoihin.

7.2. Käyttäjä vastaa itse toimeksiantoon liittyvistä toimista, joita Palveluntarjoaja ei pysty Käyttäjän puolesta hoitamaan tai jotka eivät kuulu toimeksiantoon. Käyttäjä vastaa itse toimeksiannon juridisesta pätevyydestä, mikäli se esimerkiksi vaatii käsin tehtyä allekirjoitusta, todistajia tai rekisteröintiä. Tällaisista tarpeellisista toimista pyritään kuitenkin aina informoimaan asiakasta selkeästi. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tekemästä, lisäämästä tai muokkaamasta sisällöstä.

7.3. Kun kyseessä oleva Palvelu on juridista ja yleistä neuvontaa, Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän sen perusteella tekemistä oikeustoimista tai muista toimista.

7.4. Sopimusyrittäjät tarjoavat Palveluita itsenäisesti ja toimivat erillisinä sopijapuolina Asiakkaaseen nähden. Näin ollen Sopimusyrittäjät ovat myös itsenäisessä vastuussa Asiakkaisiin nähden eikä Palveluntarjoaja vastaa Sopimusyrittäjien Palveluista, reklamaatioista, työn jäljestä tai muista vastuista, vaan näistä vastaa Sopimusyrittäjä itse.

7.5. Palveluntarjoaja vastaa selkeistä virheistä aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat sen omasta toiminnasta ja jotka aiheutuvat vuoden kuluessa toimeksiannon suorittamisesta tai virheen aiheutumisen ajankohdasta.  Palveluntarjoajalla on aina ensisijainen oikeus korjata mahdolliset virheet omalla kustannuksellaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että virheen seuraamusten korjaus rajoittuu aina vain virheen korjaamiseen. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina Palvelusta suoritettuun summaan tai muissa kuin toimeksiantoihin liittyvissä tapauksissa 4 000,00 euroon. Vastuunrajoitus on voimassa, ellei Palveluntarjoaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

7.6. Osapuolet eivät vastaa toisilleen tai kolmansille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta saaduista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa kummankaan Osapuolen taikka kolmansien aiheuttamista välittömistä, välillisistä, epäsuorista tai muista mahdollisista vahingoista. Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on aina rajattu summaan, joka vastaa Käyttäjän tilaamaa, kyseisestä toimeksiannosta suorittamaa hintaa, johon vaatimus liittyy.

8. Tietosuoja

8.1. Palvelun käyttäminen, toimeksiantojen suorittaminen ja tarjoaminen voi edellyttää Palveluntarjoajalta henkilötietojen käsittelyä, joka toteutetaan aina kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja jonka Käyttäjä hyväksyy. Nämä ehdot ja Tietosuojaseloste yhdessä muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

8.2. Palveluntarjoaja säilyttää kaikkia Käyttäjän antamia tietoja kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja tarvittaessa niitä koskevilla salassapitosopimuksilla. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta, tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia tietoja käsitellään aina luottamuksella.

8.3. Palveluntarjoaja sitoutuu varmistamaan tietoturvansa yleisesti hyväksytyllä tavalla, luotettavasti ja tekee tarvittavat toimet estääkseen kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn tietojärjestelmiinsä asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Lakihelppi ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

8.4. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus käsitellä Palveluntarjoalle antamiaan henkilötietoja ja muita tietoja. Käyttäjän itse syöttämien ja Palveluntarjoajalle antamien tietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Mikäli Käyttäjällä on omia ohjeistuksia antamiensa henkilötietojen käsittelyyn, ne tulee toimittaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon lähettämisen yhteydessä.

9. Muuta

9.1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea sopimalla, asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

9.2. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelu sekä kaikki siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tai niiden osa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoamme sitoudut näihin käyttöehtoihin, joita sovelletaan lakihelppi.com -verkkosivustoon sekä niiden käyttöön. Sivustoa tai alustaa ei voi käyttää ilman näiden ehtojen hyväksymistä.

1. Palvelu tarjotaan aina sellaisenaan.

 • Palveluntarjoaja ei takaa sivuston tai Palvelun virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimivuutta.
 • Sivusto on laadittu huolellisesti, hyvien tapojen ja lain mukaisesti.
 • Sivustoa ja sen sisältöä pyritään päivittämään aina tarvittaessa, mutta Palveluntarjoaja ei takaa sivuston tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Sivustolla esitetyt tiedot, sisältö, materiaali tai artikkelit eivät ole oikeudellista neuvontaa eivätkä ne muodosta oikeudellisia kannanottoja yksittäistilanteisiin. Sivuilla annetut tiedot täytyy aina muokata ja soveltaa yksittäistilanteisiin täysin sivuston  käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja suosittelee sivuston käyttäjiä olemaan aina yhteydessä Lakihelpin juristeihin, muihin juristeihin tai asiantuntijoihim saadakseen neuvontaa yksittäistilanteisiin.

2. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa

 • tehdä muutoksia hintoihinsa, palveluihinsa sekä niiden käyttömahdollisuuksiin,
 • muuttaa sivustoa, sen sisältöä, sen toimintaa, palveluita ja sen käyttöehtoja
 • lopettaa sivuston ylläpito tai rajoittaa sivuston käyttöä.
 • estää sellainen palvelun käyttö tai muut toimet, jotka loukkaavat lakia, hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia tai ovat muuten tämän sopimuksen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista.

3. Palveluntarjoaja omistaa kaikki tekijänoikeudet

sekä muut mahdolliset immateriaalioikeudet kaikkeen sivustolla julkaistuun aineistoon sekä palvelujen että suoritettujen toimeksiantojen materiaaleihin sekä mahdollisiin muihin materiaaleihin, jotka Palveluntarjoaja on luonut ja näin ollen omistaa.

 • Materiaaleja ja aineistoja ei saa hyödyntää millään tavalla ilman sivuston ylläpitäjän erillistä ja kirjallista lupaa eikä niitä saa luovuttaa kolmansien käyttöön.
 • Mikäli immateriaalioikeudet kuuluvat joltain osin kolmannelle, sivuston ylläpitäjällä on näihin aineistoihin käyttöluvat tai käyttöoikeudet.

Käyttäjälle ei siis lähtökohtaisesti muodostu yksinoikeutta Palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin, suoritettuihin toimeksiantoihin, sopimusehtoihin tai mihinkään muuhun aineistoon. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle peruuttamattoman ja ikuisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden tilauksen perusteella toimitettuihin materiaaleihin, aineistoihin ja asiakirjoihin toimeksiannon mukaisessa tarkoituksessa. Ehdon täyttymisen edellytyksenä on toimeksiannon perusteena olevan palkkion eli laskun maksaminen.

4. Palveluntarjoaja ei vastaa 

 • mistään Käyttäjälle aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua alustaan tai Palveluun liittyvästä väärästä, puutteellisesta, moniselitteisestä tai tulkinnanalaisesta tiedosta tai niiden käytöstä.
 • käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alustan tai Palveluiden käytöstä tai niiden mahdollisista toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista, katkoksista tai linkeistä.
 • kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin sivustolla, eikä sivustolla sijaitsevien tai esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivustoista tai niillä olevista tiedoista.
 • alustan tai Palvelun toimivuudesta, sisältöön liittyvistä tiedoista tai muista viesteistä tai materiaaleista eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat alustan tai Palvelun käytön yhteydessä kolmansille osapuolille.
 • laitteiden tai yhteyksien hankinnasta, niiden toimivuudesta tai asianmukaisesta suojaamisesta eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.

5. Käyttäjä vastaa

 • sen kautta ja sen tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen  aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
 • siitä, ettei se toimi millään tavalla, joka aiheuttaisi ilmeistä haittaa Palveluntarjoajalle, sen käyttäjille tai vaikuttaisi muiden mahdollisuuksiin käyttää palvelua.
 • siitä, ettei se toimi millään tavalla, jonka johdosta palvelu kuormittuisi, vahingoittuisi, lakkaisi toimimasta tai alkaisi toimia tavalla, jonka johdosta palvelun verkko, tietoturva tai tietosuoja vaarantuisi.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.