Avoehto yhteiselon päättymisen turvana

Avoehto on sopimus, joka tehdään avoliiton päättymisen varalta. Avoerossa toisella teistä voi olla oikeus rahalliseen hyvitykseen yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta ja tästä voi sopia avoehdossa toisin. Sopimuksessa voi sopia myös omaisuuden jakamisesta sekä muista eroon liittyvistä asioista, kuten lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Avoehdolla voi varmistua siitä, että erotilanteessa asiat sujuvat riidattomasti, nopeasti ja vaivattomasti. Tässä artikkelissa kerromme kaiken tarpeellisen avoehdosta sekä sen miksi avoparin tulisi aina tehdä avoehto.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä on avoehto
 • Mitä avoliitto tarkoittaa
 • Miten avoliitto voi päättyä
 • Mitä oikeuksia avopareilla on erotilanteessa
 • Miksi avoehto tulisi tehdä
 • Milloin avoehto tulisi tehdä
 • Mitä avoehtoon kannattaa kirjoittaa
 • Miten avoehto tehdään

On erityisen tärkeää, että avoparit tekevät testamentin lisäksi aina myös avoehdon, sillä laki ei turvaa avopuolisoa yhtä hyvin kuin avioliitossa, jos yhteiselo päättyy. Kun asiat ovat hyvin, silloin voi myös sopia siitä, miten asioiden haluttaisiin menevän, jos jostain syystä joskus tulisikin ero. Erotilanteessa tai eron jo tapahduttua yhteisymmärrystä on vaikeampi löytää, jos välejä varjostaa esimerkiksi suru tai viha. Jos sopimusta joudutaan joskus käyttämään, jo valmiiksi voimia vievän eron lisäksi ei tarvitse käydä riitelemään omaisuudesta tai lasten tapaamisoikeudesta”

Artikkelin kirjoittaja:
Katariina Ruuskanen, Juristi & Lakihelpin perustajaosakas, Linkedin

Mikä on avoehto?

Avoehto on sopimus avoeron varalta, eli sen varalta, että avoliitossa elänyt pariskunta päättää jatkaa elämäänsä erillään. Avoehto on juridisesti sitova tapa sopia siitä, miten yhteiset asiat hoidetaan eron sattuessa. Avoehdossa voidaan sopia mm. omaisuuden jakamisesta ja muista eroon liittyvistä asioista, esimerkiksi lasten huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta. Sen avulla voidaan välttää riidat erotilanteessa, kun yhteiset pelisäännöt on sovittu jo aikaisemmin.

Avoehdolla voidaan myös välttää avoliittolain mukaiset hyvitysvaatimukset. Tämä tarkoittaa avopuolison oikeutta hyvitykseen yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta, kuten toisen oikeutta rahalliseen korvaukseen esimerkiksi kodin- tai lastenhoidosta.

Esim. Ella ja Matti ovat hankkineet avoliittonsa aikana yhdessä Taavi koiran. Avoehdon avulla he ovat muun muassa sopineet siitä kumpi heistä saa koiran erotilanteessa. Avoehdon avulla Ella ja Matti välttävät erotilanteessa ison riidan mm. koiran huoltajuudesta.

Ella ja Matti saavat myös lapsen, Myrskyn, joka on heille tärkein asia maailmassa (Taavi koiran ohella). Ella ja Matti eivät koskaan haluaisi vaarantaa sitä mikä on Myrskylle parasta ja he päättävät sopia avoehdolla myös siitä, miten avoeron tapauksessa molemmat saisivat tavata vanhempiaan, miten asuminen järjestettäisiin ja miten Myrskyllä olisi kaikki rahallisesti kunnossa. Näin Ella ja Matti varmistuvat siitä, ettei avoero vaikuta Myrskyyn.

Ella ja Matti sopivat avoehdossa myös siitä, miten heidän muu yhteinen omaisuus jaetaan, sekä korvauksesta, jota Ella maksaisi erotilanteessa Matille kodin-ja lastenhoidossa, Matin ollessa koti-isänä Ellan käydessä töissä.

Mitä tarkoittaa avoliitto?

Avoliitto tarkoittaa kahden ihmisen yhteiseloa samassa taloudessa, olematta kuitenkaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Avoliitossa olevilla on siis yhteinen asunto ja osoite. Avoliittoa ajatellaan usein parisuhteen muotona, johon ei liity juridisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaikka juridisesti avoliitto ei kuitenkaan vaikuta samalla tavalla avopuolisoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuin avioliitto.  Avoliittolain mukaan avopuolisoilla voi tiettyjen ehtojen täyttyessä olla oikeus esimerkiksi korvaukseen yhteisen talouden eteen annetusta panoksesta, esimerkiksi lasten- ja kodinhoitotyöstä.

Lähtökohtaisesti avopuolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen eikä pitkäkään avoliitto sitä synnytä. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että avopuolisot tekevät avoehdon sekä testamentin. Lue lisää keskinäisestä testamentista!

Haluatko laatia avoehdon?

Laadi avoehto tästä

Jopa 5 minuutissa!

Haluatko kysyä avoehdosta?

Miten avoliitto voi päättyä?

Avoliitto voi päättyä kolmella eri tavalla:

 1. Avioliittoon,
 2. Toisen menehtymiseen tai
 3. Avoeroon. 

Avoliiton päättyessä avioliittoon, suhde muuttuu avioliitoksi, jota koskevat avioliittoa koskevat sääntelyt ja säännökset.

Jos taas avoliitto päättyy jostain syystä toisen kuolemaan, voi toisen halutessaan turvata testamentilla.

Suhteen päättyessä avoeroon, avopari lopettavat yhteiselon, johon voi varautua avoehdolla.

Avoero ja oikeus toisen omaisuuteen

Avoliiton päättyessä avoeroon kummatkin osapuolet säilyttävät oman omaisuutensa ja yhteinen omaisuus jaetaan. Yhteisellä omaisuudella tarkoitetaan siis yhteiseen käyttöön ja elämiseen hankittua omaisuutta. Yhteistä omaisuutta voi olla esimerkiksi yhteinen asunto, auto, lemmikki tai muut hankinnat sekä muu irtain omaisuus.

Jos kuitenkin suhteenne päättyy avoeroon ja olette:

 • Eläneet yhdessä kumppanisi kanssa avoliitossa yli viisi vuotta, tai
 • Teillä on yhteinen lapsi,

olette avoliiton päättyessä avoliittolain mukaan oikeutettuja hyvitykseen yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kotitaloustöitä tai lastenhoitoa, toisen avopuolison käydessä töissä ja toisen jäädessä hoitamaan kotitaloutta. Avoehdolla voi sopia korvauksesta etukäteen tai halutessaan voi myös sopia, ettei korvauksia makseta.

Koska yhteisen omaisuuden jakaminen voi aiheuttaa kitkaa ja pahimmassa tapauksessa asiasta ei päästä sovintoon, avoehdon puuttuessa, voidaan jopa tarvita pesänjakaja selvittämään kuka saa mitäkin. Tämä kaikki voidaan kuitenkin välttää avoehdolla. Tämän vuoksi, kaikkien avoparien tulisi tehdä avoehto ja välttyä raskaalta, pitkältä ja kalliilta prosessilta, joka pahimmassa tapauksessa voi edetä oikeuteen asti.

esim. Ilman avoehtoa

Iina ja Asko ovat eläneet avoliitossa kuusi vuotta ja heillä on yhteinen lapsi. Iina on toiminut kotiäitinä ja hoitanut taloutta, jotta Asko voi käydä kokopäiväisesti töissä ja hoitaa yritystään. Iina ja Asko päätyvät avoeroon. Heillä ei ole avoehtoa. Heidän ollessa avopari kummallakaan ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen. Heillä on kuitenkin oikeus vaatia yhteisen omaisuuden jakamista ja Iina voi vaatia Askolta korvausta yhteisen talouden hyväksi antamastaan panoksesta eli kodin- ja lastenhoidosta, muutoin jäädessään taloudellisesti epäsuotuisaan asemaan. Iina ja Asko eivät pääse sovintoon korvauksesta ja yhteisen omaisuuden jakamisesta, jonka vuoksi he ajautuvat pitkään pesänjakoprosessiin käräjäoikeudessa. He riitaantuvat myös lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa huoltajuuskiistaan.

esim. Avoehdolla

Elina ja Eemeli ovat olleet avoliitossa kahdeksan vuoden ajan ja heillä on kaksi yhteistä lasta. Eemeli on toiminut koti-isänä ja hoitanut muutenkin taloutta, Elinan käydessä kokopäiväisesti töissä. Elina ja Eemeli eroavat. He ovat kuitenkin tehneet avoehdon, jonka mukaan he jakavat mutkattomasti yhteisen omaisuutensa ja ovat etukäteen myös sopineet sopivasta korvauksesta Eemelille kotona antamastaan panoksesta, sekä lapsiin liittyvistä asioista. Ero sujuu nopeasti ja mutkattomasti.

Haluatko laatia avoehdon?

Tilaa avoehto tästä

Jopa 5 minuutissa!

Haluatko kysyä avoehdosta?

Miksi avoehto kannattaa tehdä?

 • Avoehdolla voi varautua etukäteen avoeroon,
 • Avoehdolla voi välttää ikävät riitatilanteet ja sopia ero mutkattomasti,
 • Avoehto on juridisesti sitova erotilanteessa,
 • Avoehdolla voi sopia etukäteen muun muassa;
  • Yhteisenomaisuuden jakamisesta (esim asunto, kesämökki yms),
  • Avoliittolain mukaisesta korvauksesta ja
  • Lasten huoltajuudesta, elatuksesta sekä tapaamisesta.

Milloin avoehto kannattaa tehdä?

Avoehto kannattaa laatia aina, suhteesta riippumatta. Sen voi tehdä milloin vain suhteen aikana tai jo ennen sen aloittamista. Avoehto on suositeltavaa tehdä silloin, kun välit ovat hyvät ja asiat ovat hienosti, jotta sopimus saadaan täysin neutraaliksi.

Avoehto kannattaa tehdä myös ennen suurempia yhteisiä hankintoja. Avoehdon avulla voi siis sopia ennakkoon, taloudellisten asioiden järjestämisestä sekä kuinka yhteinen omaisuus erotellaan. Tämän vuoksi avoehtoa laatiessa kannattaa myös katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Avoehdon avulla vältytään tarpeettomilta riitatilanteilta ja käsitellään ero mahdollisimman nopeasti.

Mitä avoehto voi sisältää ja miten se tehdään?

Avoehtosopimuksella voidaan sopia lähes kaikista omaisuuteen liittyvistä asioista avoparin välillä. Avoehto on avopuolisoiden välinen sopimus ja sitä koskettaa sopimusvapaus; voitte siis sopia mistä haluatte. Avoehdolla ei ole tiettyjä muotovaatimuksia, mutta se tulisi tehdä yhdessä ja kirjallisesti. Avoehtoa ei tarvitse myöskään rekisteröidä mihinkään. Erotilanteessa riittää, että se on olemassa.

Avoehdossa voidaan esimerkiksi sopia ennakkoon sitovasti yhteisen omaisuuden jakamisesta ja avoliittolain mukaisen hyvityksen maksamisesta. Usein sopimuksessa sovitaan myös siitä milloin avoliitto katsotaan päättyneeksi, koska sitä ei ole avoliitossa aina helppo määritellä. Avoehto voi sisältää mm. suuria elämänmuutoksia ja avopuolisoiden tulotasoon vaikuttavia asioita, kuten asunnon ostamista, lapsen syntymää, puolison toimintakyvyn heikkenemistä ja muita tilanteita koskevia järjestelyjä.

Jokaisella avoparilla tulisi olla oma avoehto.

Lue lisää avoehdosta ja sen laatimisesta täältä!

Lue lisää!

Edunvalvontavaltuutuksen valtuutetun tehtävä

Valtuutettuna sinulla on tärkeä tehtävä pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan hänen etunsa mukaisesti.

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ja vahvistaminen

Edunvalvontavaltakirja on merkittävä oikeudellinen asiakirja, joka antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi, mikäli et enää itse kykene siihen.

Voiko edunvalvontavaltuutuksen tehdä netissä tai etänä?

Suosittelemme käyttämään edunvalvontavaltuutuksen tekoon juristia! Lakihelpillä palveluun sisältyy aina juristin henkilökohtainen apu.

Lakihelppi vs Muut

LakitoimistotSopimuskoneet
Nopeus – Avun voi saada minuuteissa
Voit hoitaa lakiasiat etänä
Ilman ajanvarausta
Henkilökohtaisuus – Toimeksiannot ovat juristin hoitamat
Tiedät aina ennakkoon paljonko palvelu maksaa
Helppo lähestyä
Helppokäyttöisyys

Etkö löytänyt etsimääsi palvelua tai etkö tiedä mitä tarvitset?

Kerro meille ongelmasi ja juristimme vastaa sinulle tarjouspyynnöllä!

Yhteistyössä

 
Yhteistyökumppanit

Lakihelppi tuo henkilökohtaisen lakiavun kaikkien saataville, ajasta ja paikasta riippumatta. Lakihelpin ansiosta asiakkaat voivat saada juristin apua helposti, edullisesti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Palvelu yhdistää asiakkaan hänen tarpeisiinsa sopivaan juristiin, jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa lakiavun etsimiseen.